2012 Beretning

Ledigheden blandt APAs medlemmer

Ledigheden blandt medlemmer af APA faldt igennem 2011 og der har i 2012 været et fortsat jævnt fald i antallet af ledige APA medlemmer.

Antal ledighedsberørte medlemmer var i 1. kvartal godt 71 personer og var i 4. kvartal faldet til 61 ledighedsberørte personer. Godt 60 % af de ledige medlemmer har fået udbetalt fulde portioner.

I 2013 havde vi budgetteret med i gennemsnit 103 ledige medlemmer.
De samlede understøttelser udgjorde i 2013 samlet 1.698.765 kr. fordelt på i alt 680 udbetalte portioner.

Medlemstallet

Ved udgangen af 2012 havde APA 525 medlemmer imod 584 ved årets start. Heraf er 10 registreret som dimittendmedlemmer.
Faldet skyldes afgang af medlemmer, der falder for aldersgrænsen på 65 år. Den naturlige afgang er ret stor, mens tilgangen af nye unge er udeblevet.

Årsregnskabet

Årsregnskabet for 2012 udviser et resultat noget bedre end budgettet, idet vi endte med et overskud på 196.085 kr. mod et budgetteret underskud på -565.000 kr.

Generalforsamlingen og bestyrelsesåret

Generalforsamlingen i marts 2012 blev afholdt i HEART, Herning Museum of Contemporary Art i Herning.
Generalforsamlingen godkendte årsberetning og regnskab og vedtog bestyrelsens forslag til budget med uændret kontingent og understøttelse i forhold til året før samt bestyrelsens forslag om at reducere kontingentet for dimittender til 25 kr. pr. kvartal.
Ved generalforsamlingen blev Gitte Lea Bendorf Jensen og Mogens Ihler Holm genvalgt til bestyrelsen. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Ragnhild Brox, Rune Christiansen og Bram Andersen.
Som revisor genvalgtes revisor Sven-Erik Jensen fra revisionsfirmaet TimeVision.

Bestyrelsen har på sit første møde efter generalforsamlingen konstitueret sig med Gitte Lea Bendorf Jensen som formand og Rita Dahmcke som kasserer.

I september 2012 holdt bestyrelsen sit årlige bestyrelsesseminar på Fuglsang på Lolland.

For at skabe et overblik over APA’s udviklingsmuligheder drøftede bestyrelsen tre scenarier for foreningens fremtid:

  1. Afvikling
  2. Business as usual
  3. Offensiv markedsføring – det nye APA

Der var bred enighed i bestyrelsen om, at afvikling af foreningen ikke kunne være et mål i sig selv. Dels er der i dag mere grund end tidligere til at tænke i supplerende understøttelse, eftersom dækningsgraden for almindelig arbejdsløshedsunderstøttelse er mindre i dag end tidligere. Dels er beskæftigelsessituationen for arkitekter fortsat præget af mange jobskift og relativ stor usikkerhed.

En nærmere drøftelse af “Business as usual” gjorde det klart, at dette scenarie vil svare til en planlagt afvikling over 10 – 15 år, idet aldersprofilen på APA’s medlemmer i dag er sammensat sådan, at antallet af medlemmer allerede om ti år vil være næsten halveret, med mindre der indenfor få år sker en markant forøgelse af antallet af yngre medlemmer.

Bestyrelsen konkluderede, at der er behov for at sætte ind på tre strategiske områder for at sikre APA’s fremtidige eksistens som et solidarisk tilbud til arkitektstanden :

  1. Fokus på skærpelse af fordelene ved et medlemskab for alle
  2. Fokus på formueforvaltning
  3. Fokus på markedsføring med henblik på at hverve nye, yngre medlemmer

Det første bestyrelsen har valgt at tage hul på er skærpelsen af fordelen ved et medlemskab. Med de nye dagpengeregler, hvor dagpengeperiode forkortes fra fire til to år, er det oplagt at se på en forøgelse af APA ydelsen. Alt andet lige betyder de nye regler, at fordelene ved et medlemskab af en arbejdsløshedskasse generelt forringes. Alene for at afbøde denne forringelse er en forøgelse af APA ydelsen oplagt. Samtidig betyder forringelsen af dagpengereglerne, at APA’s løbende udgifter formindskes væsentligt, hvilket gør det forsvarligt samtidig at sætte kontingentet ned – udover at man dermed også undgår risikoen for at støde mod 80 % reglen for det enkelte arbejdsløse medlem.

Disse overvejelser er allerede indarbejdet i dette års budget, og bestyrelsen vil i løbet af budgetåret 2013 vurdere konsekvenserne for at tage stilling til, om der skal foretages yderligere justeringer i næste års budget.

Formueforvaltningen har hidtil været præget af solide og fornuftige afkast fra primært obligationer. I dagens lavrente marked er dette ikke længere muligt, og der er ydermere risiko for ret store kurstab ved investering i obligationer. APA er derfor nødt til at overveje de fremtidige alternative muligheder.

I bestyrelsen har der blandt andet været drøftet investeringer i fast ejendom, virksomhedsobligationer samt muligheden for at betale for en mere professionel formue forvaltning. Det er bestyrelsens intention at skabe klarhed over mulighederne frem til næste års generalforsamling og forhåbentlig være i stand til at redegøre nærmere for en fremtidig plan.

Markedsføringsindsatsen har været drøftet mange gange, og der har med god grund været ønsker om især at øge indsatsen i forhold til hjemmesiden og den grafiske identitet. Den nuværende bestyrelse er enig i disse ønsker og har derudover drøftet muligheden for at udnytte APAs økonomisk gunstige situation til skabe flere fordele for nye, yngre medlemmer. En anden overvejelse har været at udskrive en årlig konkurrence for arkitektstuderende for på den måde at skabe opmærksomhed omkring APAs tilbud blandt yngre og kommende arkitekter.

Både formuestrategien og markedsføringsindsatsen kræver en nærmere granskning. Det er bestyrelsens intention at tage fat på denne opgave i det kommende år, og at præsentere foreningen for en samlet strategi på næste generalforsamling. Der er med andre ord god grund til at træde ind på en af de ubesatte poster i bestyrelsen, hvis man vil have indflydelse på det, den nuværende bestyrelse har givet den (ikke særlig opfindsomme) titel “Det nye APA”.
Hvis der skulle vise sig yderligere interesse kunne en mulighed også være at nedsætte en eller to arbejdsgrupper.

Samarbejdet med AAK

APA har gennem mange år haft et administrativt samarbejde med AAK om kontingentopkrævning og om beregning af beløb til udbetaling ved ledighed. Dette samarbejde ophører pr. 1. juli 2013. Der vil derfor ske enkelte administrative ændringer især i forbindelse med anmodning om udbetalinger fra APA. Fra juli 2013 vil det være APA selv, der skal stå for udbetalingerne og dermed også den kontrol som alene af revisionsmæssige årsager skønnes nødvendigt. I første omgang foreslår bestyrelsen en procedure, hvor det enkelte medlem, som ønsker udbetalt APA midler selv, skal dokumentere at vedkommende har været berettiget til almindelig arbejdsløshedsunderstøttelse i den relevante måned. Det vil med andre ord blive lidt mere bøvlet at få udbetalt APA midler, men AAKs opsigelse af samarbejdet står desværre ikke til at ændre, da den skyldes en fusion mellem AAK og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse.

På http://saltet.dk finder du generelle oplysninger om APA, medlemsvilkår, gældende dagpengesatser m.v. Du kan også læse beretningerne fra de seneste år og referater fra generalforsamlingerne.

Samarbejdet med Arkitekternes Hus

Vores administration af ind- og udmeldelser, medlemshenvendelser og pengesager varetages af Henrik Dreiager, som også er Arkitektforeningens regnskabschef. Vi takker medarbejderne og organisationerne i Arkitekternes Hus for det gode samarbejde i året der gik.

AAKs opsigelse af samarbejdet med APA vil efter alt at dømme medføre ændringer i samarbejdet med Arkitekternes Hus, som nærmere skal formaliseres i det kommende år.

APAs bestyrelse

Læs tideligere års beretninger her

Tagged on: