Hvad er APA?

Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse er et supplement til de statsanerkendte arbejdsløshedskasser. APA er oprettet i 1974 af medlemmer af Danske Arkitekters Landsforbund – nu Arkitektforeningen.

Formål?

Kassens formål er at mildne de økonomiske konsekvenser for medlemmer, der rammes af arbejdsløshed. Se også APA’s vedtægt.
APA yder supplerende støtte til ledige arkitekter, som er medlem af APA og tillige er medlem af en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Hvem kan blive medlem?

Det er kun arkitekter med en godkendt EU-uddannelse, som kan blive medlem af APA.
I Danmark er det arkitekter med afgangsbevis fra Arkitektskolen i Århus eller Kunstakademiets Arkitektskole.

Hvad koster det?

Medlemsbidrag pr. kvartal: kr. 300,00 pr. kvartal.
Medlemmer på dimittendsats: kr. 25,00 pr. kvartal.

Betingelser for at modtage støtte?

For at få støtte fra APA skal du have været medlem af APA i et år og du skal opfylde A-kassernes almindelige beskæftigelseskrav og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

(Hvis du melder dig ud af APA og senere indmelder dig igen, skal du igen være medlem i et år før du kan få udbetalt støtte.)

Medlemskontingentet er 300 kr. i kvartalet.

Ydelsen fra APA udgør i tilfælde af ledighed op til 3.000 kr. i en dagpengeperiode på 5 uger.

Støttens størrelse beregnes på baggrund af dit dagpengeloft. For at opnå maksimal støtte fra APA må de almindelige dagpenge plus APA-støtten sammenlagt ikke overstige 90% af din hidtidige løn (eksklusive arbejdsmarkedsbidraget).
Ved beregningen skal skal du have haft arbejde i 3 sammenhængende måneder, ikke have modtaget dagpenge og haft mindst 320 timers arbejde.
For at få fuld støtte skal du opfylde indtægtskravet. Se de aktuelle indtægtskrav her dagpengesatser.

Herudover er betingelserne, at du står til rådighed for arbejdsmarkedet og er dagpengeberettiget (hvis du er syg, på barselsorlov eller har karantæne kan du ikke få APA).

Husk – når du holder ferie, står du ikke til rådighed.

Udbetalingsregler?

Udbetalingsperioden følger dagpengeperioden fra A-kasserne – 4 og 5 ugers perioder.
Der kan kun udbetales dagpenge i en uge, hvis de udgør et beløb, der mindst svarer til dagpenge for 7,4 timer.

Dimittender?

Som dimittend har du ikke haft en indtægt, dine dagpenge kan blive beregnet ud fra.
Det er derfor ved lov fastsat, at du kan få 82% af den maksimale dagpengesats.
Denne sats kaldes dimittendsatsen. Se den aktuelle sats her.

Du kan ikke få APA, mens du er på dimittendsats.

Dimittendfordele?

Dimittender, der melder sig ind i APA, skal som medlemskontingent kun betale 25 kr. i kvartalet.
Denne ordning gælder for dimittenderne til de har haft arbejde mindst 320 timer i en 3 måneders periode, der som omtalt ovenfor giver ret til at få beregnet en ny dagpengesats. Herefter betales det normale kontingent.

Det er en god ide at melde dig ind som nyuddannet.
Hvis du efter en ansættelse bliver ledig kan du få støtte fra APA efter en 1-årig kvalifikationsperiode.

APA gør en forskel! Sådan gør du

Du melder dig ind i en statsanerkendt arbejdsløshedskasse.

Du melder dig ind i APA (udfyld indmeldelsesblanketten). Efter en 1-årig kvalifikationsperiode vil du, hvis du bliver ledig, være berettiget til at modtage støtte fra APA.
Du skal samtidig opfylder arbejdsløshedskassernes beskæftigelses- og indtægtskrav og stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Det er vigtigt at påpege, at APA ikke er en forsikringsordning, men en fælles pulje penge, der yder økonomisk bistand til sine medlemmer i tilfælde af arbejdsløshed: Arkitekter i arbejde støtter arkitekter uden arbejde.

Samspil med andre tillægsforsikringer?

Umiddelbart er der ingen problemer med at have en anden supplerende ordning som f.eks. Lønsikring eller tilsvarende ordning.
Forsikringen tegnes i begge tilfælde hos Topdanmark.

Du kan få mere at vide om Topdanmarks Lønsikring ved henvendelse til Akademikernes eller Forbundet Arkitekter og Designere.