GF 2021 – Stil op til APA’s bestyrelse

APA afholder årlig ordinær generalforsamling fredag den 19. marts 2021 kl. 16:00-18:00 via Microsoft TEAMS.

Hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen eller tilmelde sig generalforsamling så send en mail på apa@arkitektforeningen.dk senest den 12. marts.

Dagsorden

  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning
  • Forelæggelse af det reviderede årsregnskab
  • Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse
    samt størrelsen af kontingentet
  • Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer
  • Valg af bestyrelse og revisor
  • Eventuelt


Vedtægtsændringer

Se bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

Valg til bestyrelsen

Der skal i år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg til bestyrelsen i år er Dorte Sibast, Hanne Brøndum og Kirsten Munk. Alle afgående bestyrelsesmedlemmer er villige til genvalg. Der vil udover de ordinære syv bestyrelsesmedlemmer kunne vælges tre suppleanter.

Vi opfordrer dig som medlem til at stille op til valg. Som bestyrelsesmedlem vil der være mulighed for at sætte retning og dagsorden for APAs fremtid.