Vedtægter

§ 1. Formål og hjemsted
1.1. Arkitekternes Private Arbejdsløshedskasse (APA), der administrerer indbetalte midler, har til formål at yde sine medlemmer økonomisk bistand i tilfælde af arbejdsløshed.
1.2. Kassens hjemsted er København.

§ 2. Medlemsret
2.1. Som medlemmer kan optages akademiske arkitekter hvis uddannelse er godkendt i henhold til EU-direktiv 85/384 med senere ændringer (Artikel 46).
2.2. Som passive medlemmer uden rettigheder eller pligter i forhold til disse vedtægter kan desuden optages studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole og Arkitektskolen i Århus.

§ 3. Understøttelse
3.1. Samtidig med at kassens medlemmer opnår ret til dagpenge fra en statsanerkendt A-kasse, kan de søge om understøttelse fra kassen. For at kunne opnå understøttelse fra kassen:

(a) skal medlemmet have været medlem af kassen i mindst 12 måneder, og
(b) understøttelsen må ikke reducere betalingen fra en statsanerkendt A-kasse.

3.2.a Muligheden for at få understøttelse fra kassen vedvarer, så længe medlemmet modtager understøttelse fra en statsanerkendt A-kasse.

3.2.b For APA medlemmer, som kan dokumentere fast, ikke tidsbegrænset minimum 37 timers ugentlig beskæftigelse gennem ansættelseskontrakt med minimum 3 måneders opsigelsesvarsel, gælder følgende bestemmelser:

3.2.c Medlemmer, som falder ind under § 3.2.b, kan med et års varsel (inklusiv evt. karensperiode for nye medlemmer) skriftligt vælge at fordoble deres kontingentindbetaling samt reducere understøttelsesperioden til et år og vil i så fald modtage tre gange den ordinære ydelse som den fastsættes på den årlige generalforsamling som beskrevet i § 5.1.a. I den etårige varsels-/karensperioden vil medlemmet skulle betale dobbelt kontingent. Se også § 4 og § 5.

3.2.d Den etårige understøttelsesberettigede periode regnes som en sammenhængende periode over tre år. Efter en treåring periode, hvor et medlem har modtaget ydelse efter § 3.2.c i sammenlagt et år fortabes retten til ydelse i det fjerde år. Retten til ydelse efter § 3.2.c kan kun genvindes ved fornyet dokumentation efter § 3.2.b om fast ansættelse.

3.2.e Uanset § 3.2.c gælder bestemmelsen i § 3.1.

3.2.f Medlemmer, som har opnået ret til ydelse efter § 3.2.b, kan med et års varsel til enhver tid skriftligt vælge at gå tilbage til et medlemsskab efter § 3.2.a.

3.3. I tilfælde af kontingentrestance udover et kvartal, bortfalder medlemskabet og dermed retten til understøttelse.
3.4. Har et medlem fået udbetalt mere, end disse vedtægter berettiger til, er vedkommende pligtig til straks at tilbagebetale det for meget betalte beløb.
3.5. Ansøgning om understøttelse indgives til og behandles af kassens sekretariat i forbindelse med hver ny understøttelsesperiode, der varierer fra 4 til 5 uger. Medlemmerne kan normalt forvente understøttelse som vedtaget, jvf. § 5.1. I ekstraordinære situationer kan understøttelsen ophøre, jvf. § 5.3. og § 5.4.

§ 4. Medlemsbidraget
4.1. Medlemsbidraget fastsættes af medlemmerne på kassens årlige generalforsamling. I medlemsbidraget indgår et særligt bidrag (administrationsbidraget) til dækning af kassens udgifter til administration.
4.2. Medlemsbidraget kan for særlige grupper fastsættes differentieret. Forsalg til differentieret bidragsfastsættelse skal optages på dagsordenen, jvf. § 6.2.
4.3. Udmeldelse af kassen skal ske skriftligt med 1 kvartals varsel. Ved genindmeldelse betales et gebyr, svarende til et års medlemsbidrag.

§ 5. Understøttelsens størrelse
5.1. Understøttelsens størrelse fastsættes af generalforsamlingen.
5.2. Understøttelsen udbetales bagud for den periode, hvor medlemmet har været arbejdsløs, været til rådighed for arbejdsmarkedet og fået udbetalt dagpenge fra en statsanerkendt A-kasse.
5.3. Såfremt den kapital, som ved et regnskabsårs begyndelse er til rådighed til understøttelser, reduceres med mere end 50%, skal der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, som tager stilling til, om understøttelsen skal nedsættes eller eventuelt helt ophøre, eller om der skal opkræves ekstra kontingent.
5.4. Såfremt en generalforsamling indkaldt i medfør af § 5.3. ikke vedtager en beslutning, der sikrer, at alle kassens forpligtelser kan opfyldes, skal kassen ophøre med at udbetale understøttelse.

§ 6. Generalforsamlinger
6.1. Kassens årlige generalforsamling afholdes normalt inden udgangen af januar kvartal.
6.2. Generalforsamlinger – den årlige såvel som ekstraordinære – indvarsles elektronisk med 4 ugers varsel.
Forslag, som ønskes behandlet på den årlige generalforsamling, skal være indsendt til bestyrelsen inden udgangen af uge 3 det pågældende år. Kun forslag, som er optaget på dagsordenen, kan vedtages.
6.3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Forelæggelse af det reviderede årsregnskab.
4. Forelæggelse af budget for det kommende år og vedtagelse af understøttelsens størrelse samt størrelsen af kontingentet.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og revisor.
7. Eventuelt.

6.4. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når 50 medlemmer skriftligt begærer det.
6.5. Alle spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, jvf. dog § 9. Skriftlig afstemning finder sted, når dirigenten finder det fornødent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
6.6. Foreningens beretning og regnskab vedlægges generalforsamlingsindkaldelsen jf. § 6.2.

§ 7. Bestyrelsen
7.1. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer og op til 7 medlemmer.
7.2. Medlemmer vælges for 2 år.
7.3. I tilfælde af at der vælges 7 medlemmer, kan 2 medlemmer vælges for en 1årig periode.
7.4. I tilfælde af at der er valgt 7 bestyrelsesmedlemmer kan der derudover vælges op til 3 suppleanter med
ret til at deltage i bestyrelsesmøderne uden stemmeret.
7.5. Suppleanter vælges for en 1årig periode.
7.6. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og en næstformand. Over bestyrelsens forhandlinger føres
et referat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
7.7. Kassen tegnes af formanden alene eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. Lederen af kassens sekretariat kan meddeles prokura.

§ 8. Foreningens regnskabsførelse og midlernes anbringelse
8.1. Kassereren er ansvarlig over for bestyrelsen for kassens regnskabsførelse. Kassens midler skal holdes strengt adskilte fra andre organisationers eller privatpersoners midler og må hverken som lån eller gave tilflyde andre eller anvendes i andet uvedkommende øjemed.
8.2. De midler, der ikke straks efter indbetalingen skal anvendes til afholdelse af foreningens udgifter, indsættes på konto i bank eller sparekasse eller anbringes i værdipapirer.

8.3.a Såfremt en del af kassens midler anbringes i værdipapirer, skal det ske efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.
8.3.b Uanset bestemmelsen i § 8.3.a kan foreningens frie midler, svarende til samtlige aktiver ud over summen af de sidste halve års driftsudgifter, anbringes i investeringsforening godkendt af Finanstilsynet.
8.3.c Bestyrelsen beslutter senest inden aflæggelse af årsregnskab på GF, hvordan kravet til størrelsen af de frie midler, jf. 8.3.b, respekteres i budgettet for det kommende regnskabsår.

8.4. Regnskaberne revideres af en statsautoriseret revisor eller registreret revisor, som vælges af generalforsamlingen. Kassens regnskabsår er kalenderåret.
8.5. Medlemmer har ikke krav på understøttelse, idet det bl.a. er en betingelse, at kassen har tilstrækkelige midler til at betale understøttelse, jvf. §§ 5.3. og 5.4.

§ 9. Kassens ophævelse
9.1. Kassen kan kun ophæves, hvis det på en generalforsamling først er vedtaget med 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer og derefter vedtaget ved en skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer med 2/3 stemmers majoritet.
9.2. Kassens midler kan ingensinde fordeles blandt medlemmerne. I tilfælde af foreningens ophævelse træffer generalforsamlingen beslutning om formuens anvendelse.

§ 10. Forandring i vedtægt
10.1. Forslag til forandring i denne vedtægt kan kun vedtages af generalforsamlingen med kvalificeret majoritet (mindst 2/3 af de afgivne stemmer).

Opdateret 7. april 2021. Vedtægterne gældende fra 1. april 2021